UDRUGE

Udruge

Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za Grad Kaštela za 2019. godinu 

 

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za Grad Kaštela za 2019. godinu.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata sufinancirat će se programi i projekti u sljedećim djelatnostima:

- glazbena, glazbeno-scenska i plesna

- kazališna

- književno-nakladnička i knjižničarska

- muzejsko-galerijska i likovna

- filmska

- manifestacije sa sadržajima koji spadaju u djelatnosti u kulturi

- zaštita i obnova kulturne i prirodne baštine

Pravo podnošenja prijava imaju ustanove i udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Kulturno vijeće neće stručno procjenjivati one prijave čiji prijavitelji nisu na vrijeme podnijeli izvještaj o realizaciji projekata/programa sufinanciranih iz proračuna Grada Kaštela, odnosno koji su u 2018. godini nenamjenski trošili donirana financijska sredstva.

Javni poziv je otvoren od 20. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine.

Detaljnije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji pogledajte u prilogu.

 

JAVNI POZIV ZA PROGRAME I PROJEKTE U KULTURI

Obrazac 1. Prijava projekta

Obrazac 2 Proračun projekta ili programa

Obrazac 3. Izjava o partnerstvu

Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta

Obrazac 5. Izjava o ispunjenju obveza iz prethodnih ugovora

 UPUTE PRIJAVITELJIMA ZA NATJECAJ U KULTURI

Procjena kvalitete prijavljenih projekata

Obrazac - Izvještaj o realizaciji projekta u kulturi 2019

Obrazac - Zahtjev za doznaku sredstava za kulturu 2019

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja

 

Grad Kaštela će, putem nadležnih upravnih odjela, raspisivati javne pozive i natječaje tijekom 2019. godine kako slijedi u tablici:

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Kaštela u 2019. godini

 

UDRUGE - dostava izvješća

Odgovorne osobe udruga građana dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Grada Kaštela.

Izvješća se dostavljaju na propisanom obrascu, najkasnije 30 dana od završetka projekta, a za programe ili projekte koji traju cijelu godinu izvješća se podnose do 31. siječnja na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

Obrasci izvješća o realizaciji projekata/programa mogu se preuzeti na ovoj stranici ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (IV. kat zgrade Grada u Kaštel Sućurcu).

Podsjećamo čelnike udruga na zakonsku obvezu dostavljanja izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošku proračunskog novca (Zakon o udrugama – Narodne novine 74/14,  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – Narodne novine 26/2015,Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u tekućoj godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada tijekom sljedeće godine, a dobivena sredstva iz proračuna Grada Kaštela morat će vratiti u proračun.

Odluka o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu.

Gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović, dana 23. veljače 2018. godine donio je Odluku o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu. Raspodjela financijskih sredstava utvrđena je sukladno usvojenom Programu javnih potreba Grada Kaštela u kulturi za 2018. godinu.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključit će se ugovor o financijskoj potpori, koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih sredstava (iznos potpore,dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.). Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu potrošenih sredstava iz proračuna Grada.

Detaljnije o dodijeljenim sredstvima za 2018. godinu pročitajte u priloženim dokumentima