Projekti

Razvoj srednjeg i visokog školstva

Vrsta projekta: Obrazovanje, ljudski potencijali, cjeloživotno obrazovanje

Opći cilj projekta: Pridonijeti podizanju razine educiranosti i smanjenju nezaposlenosti stanovnika regije

Specifični ciljevi projekta: Sudjelovanje u izgradnji i opremanju ustanova visokog i srednjeg školstva, sudjelovanje u kreiranju i provođenju obrazovnog programa koji su bazirani na stvarnim potrebama društva.

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Županija Splitsko-dalmatinska, Ministarstvo obrazovanja, obrazovne institucije.

Kratki opis projekta: Na području Kaštela djeluje srednja strukovna škola i gimnazija. Projektom će se postojeće škole unaprijediti na način da će prostorije opremiti adekvatnim pomagalima za kvalitetno izvođenje nastave te će se sudjelovati u izradi kurikuluma (na razini države) koji je direktno vezan uz potrebe tržišta. Uz postojeće obrazovne institucije omogućit će se otvaranja novih (privatnih ) visokih škola u kojima će se provoditi programi cjeloživotnog obrazovanja. Projekt će obuhvatiti dvije ciljne skupine:  djecu nakon osnovne škole koja idu na daljnje redovno školovanje. Za ovu skupinu pripremit će se kvalitetni obrazovni programi na razini srednjeg i visokog školstva kako bi se kvalitetno obrazovali.  Za osobe koje su bez srednje škole. Za ovu skupinu osmišljeni su programi cjeloživotnog obrazovanja kako bi se pridonijelo njihovom uključivanju u tržište rada i smanjenju rizika od siromaštva.

Obrazloženje: Obrazovanje je temeljni nositelj razvitka društva. Prema popisu stanovnika iz 2011. utvrđeno je da je na području Grada gotovo 26 % stanovnika sa završenom samo osnovnom školom ili bez nje. S druge strane Kaštela spadaju među mlade gradove jer je prosjek godina oko 37 što govori o velikom broju djece i mladih koji iziskuju edukaciju. Iako je Split , kao središte regije, ujedno i centar srednjeg i visokog školstva ciljanim razvijanjem pojedinih oblika srednjeg i visokoškolskog školstva Kaštela bi se pozicionirala kao nosilac budućeg razvitka regije. Osmišljavanjem i provođenje kvalitetnih edukativnih programa pridonijelo bi se i smanjenju broja djece koja svakodnevno putuju na nastavu (što smanjuje troškove obrazovanja) , a istodobno se odmaklo od percepcije postojećih srednjih škola kao nedovoljno kvalitetnih.

Preporuka: u suradnji s ključnim dionicima u obrazovanju, izgraditi kapacitete dionika za redovnu godišnju pripremu projekata za natječaje ESF-a, OP Učinkoviti ljudski potencijali te OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Erasmus+ (mobilnost učenika i nastavnog osoblja, strateška partnerstva i međunarodna suradnja), kroz suradnju s gradovima prijateljima poticati programe razmjene Europa za građane i sl. Za teže zapošljive skupine koristiti natječaje poput upravo otvorenog natječaja iz OP Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. za poticanja zapošljavanja ovih skupina www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/102/Upute_za_prijavitelje.pdf