Obavijest o namjeri davanja koncesije

Grad Kaštela je pokrenuo postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Kaštela. Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.studenog 2014.godine broj objave 2014/S 01K-0052306.