12. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 12. prosinca 2018. g. (srijeda) u 11 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 41 točke:

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

- Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne komunalne infrastrukture u Gradu

Kaštela za 2018. godinu

- Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo  i imovinsko

pravne poslove

5. Prijedlog III. izmjene Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za

2018. godinu

6. Prijedlog III. izmjene Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i

vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2018. godinu

7. Prijedlog III. Izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu

- Izvjestiteljica t. 5. do t. 7.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i

opće poslove

8. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

9. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

- Izvjestiteljica t. 8. i t. 9. : Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i

javnu nabavu

10. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019.

godinu

11. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019. godinu

- Izvjestiteljica t.10. i t.11. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

i imovinsko pravne poslove

12. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019.

godinu

13. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

14. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela

15. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. godinu

16. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2019. godinu

17. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

18. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

19. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica

Grada Kaštela za 2019. godinu

20. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja

Domovinskog rata povodom Božića

21. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

22. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2018. godini

23. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela

24. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

- Izvjestiteljica t. 12. do t. 24.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i

opće poslove

25. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih

tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kaštela za 2019. godinu

- Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

26. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2019.

- Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

27. a) Prijedlog Zaključka o poništenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske za Grad Kaštela

b) Prigovori na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

Hrvatske za Grad Kaštela

c) Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za

Grad Kaštela

28. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

29. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi

30. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu

31. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

32. Prijedlog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Župe sv. Petra Apostola –

Kaštel Novi za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade javne namjene na u naravi župne kuće

izgrađene na k.č.zgr 237/1 i 237/2 k.o. Kaštel Novi

33. Prijedlog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Župe sv. Petra Apostola –

Kaštel Novi za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade javne namjene na k.č. 362 k.o. Kaštel Stari

34. Prijedlog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Župe sv. Jeronima Kaštel

Gomilica

35. Prijedlog odluke o priznavanju prava vlasništva u k.o. Kaštel Gomilica

36. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ( na 36/66 dijelu čest. zem. 909 k.o. K.

Sućurac, po staroj izmjeri, što odgovara 36 m2 čest. zem. 7066 k.o. K. Sućurac, po novoj izmjeri).

37. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čestici zem. 1791/13 k.o. Kaštel

Lukšić

- Izvjestiteljica t. 27. do t. 37. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

i imovinsko pravne poslove

38. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

39. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

40. Prijedlog odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Kaštela

usklađenje 1 i donošenju Plana zaštite od požara za Grada Kaštela

41. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela

- Izvjestiteljica t. 38. do t. 41.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i

opće poslove

 

Budući da rok za podnošenje prigovora pod. točkom 27. b) još traje, zaprimljeni prigovori dostavit će se do sjednice Gradskog vijeća.

 

Materijale i poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku:

 

Poveznice