3. Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

      REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
              GRAD KAŠTELA
        G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/15-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1

Kaštel Sućurac, 18. veljače 2015. g.

Na temelju članka 75.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam 

 

   3. TEMATSKU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA

–     Tema: Turizam u Kaštelima

          za dan 25. veljače 2015. g. (srijeda) u 12,00  sati u Gradskoj vijećnici

                

Za sjednicu predlažem sljedeći                                                

                                                            D n e v n i    r e d

1. Stanje i potencijali turizma u gradu Kaštela

– Izvjestitelji: Joško Stella, direktor TZ Splitsko –  dalmatinske županije, Nada Maršić, direktorica TZ grada Kaštela i Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.