27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

27. sjednica

 

             REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
            G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0009
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 14. prosinca 2016. g

 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni  glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

                                    27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
       za dan  19. prosinca (ponedjeljak) 2016. g. u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu
  – Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu
 4. Prijedlog 2. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2016. godinu
 5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2016. godinu
 6. Prijedlog 2. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
 7. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području grada Kaštela
  – Izvjestiteljica t.4. do t.7.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 8. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
 9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Kaštela
 10. Prijedlog odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kaštela
 11. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
 12. Prijedlog odluke o odobrenju zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja na čest. zem.804/1 i  805/3 k.o. Kaštel Stari u vlasništvu župe Kraljice mučenika, Kaštel Stari, Radun
 13. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 4740,7523, 4374, 7511, 7521, 7522, 7524 i dijelu čest.zem. 7509/2, 7520 i 7525 sve k.o. K.Sućurac
 14. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 2257/1 i 2507 k.o. K.Sućurac
  – Izvjestiteljica t.8. do t.14.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo  i imovinsko  pravne poslove
 15. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Grada Kaštela
 16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu
  Izvjestiteljica t. 15. i t. 16.: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
 17. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Kambelovac
 18. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Lukšić
 19. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Novi
 20. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Štafilić
  – Izvjestitelj t.17. do t.20.: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 21. Prijedlog Strategije razvoja Grada Kaštela za razdoblje od 2016.-2020. godine
  – Zaključak gradonačelnika
  – Izvjestitelji: Ivan Udovičić, gradonačelnik i predstavnik izrađivača Meta Consulting
 22. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje 2017.-2019.god.
  – Zaključak o utvrđivanju prijedloga akcijskog plana s prilozima
  Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Predsjednik Gradskog vijeća                                                                                                          Denis Ivanović, dipl. ing., v .r.

 

Napomena:

Materijali uz t. 21. Prijedlog Strategije razvoja Grada Kaštela 2016.-2020. dostavljeni su na CD-u zbog opsežnosti istih (133 stranice). Na traženje pojedinog vijećnika/ice materijali će biti isprintani i moći će se preuzeti u Upravnom odjelu nadležnom za poslove Gradskog vijeća.

POZIV SE UPUĆUJE:

 • Vijećnicima
 • Gradonačelniku
 • Zamjenicima gradonačelnika
 • Pročelnicima Upravnih odjela
 • Upravitelju Vlastitog pogona
 • Službi za unutarnju reviziju
 • Predsjednici Savjeta mladih
 • Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora
 • Predstavnicima medija

Poveznice