26. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

26. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0008
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 22. studenog 2016. g

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
za dan 28. studenog (ponedjeljak) 2016. g. u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                               D n e v n i  r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela
  – Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje       komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja
  – Izvjestitelj t.4.i t.5.: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona
 6. Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela     – Izvjestitelj: Denis Ivanović, predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog za pokretanje i provedbu postupka povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Promet d.o.o Split
 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 1943(1943/2) k.o. Kaštel Stari
 9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 1801 k.o. Kaštel Novi
  – Izvjestiteljica t.7. do t.9.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove
 10. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi
  – Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 11. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 12. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu
  – Izvjestiteljica t. 11. i t.12.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu
 13. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2017. godinu
 14. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2017. godinu
  – Izvjestiteljica t. 13. i t.14.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 15. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2017. godinu
 16. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2017. godinu
 17. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2017. godinu
 18. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2017. godinu
 19. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2017. godinu
 20. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2017. godinu
 21. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića
 22. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike povodom Božića
 23. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu sufinanciranja produženog cjelodnevnog boravka osnovnoškolskih učenika s područja Grada Kaštela
 24. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2016. g.
 25. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela
 26. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2017. godinu
  – Izvjestiteljica t. 15. do t. 26.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 27. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2017.
  –  Izvjestiteljica: Tomislava Bogić, predsjednica Savjeta mladih

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

 

POZIV SE UPUĆUJE:

 • Vijećnicima
 • Gradonačelniku
 • Zamjenicima gradonačelnika
 • Pročelnicima Upravnih odjela
 • Upravitelju Vlastitog pogona
 • Službi za unutarnju reviziju
 • Predsjednici Savjeta mladih
 • Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora
 • Predstavnicima medija

Poveznice