25. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

25. sjednica

            REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
          G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0007
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 29. rujna 2016. g

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

 

                              25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
za dan 4. listopada (utorak) 2016. g. u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norvešku državljanku Selmu Dizdarević
 4. Prijedlog odluke o kupovini dijela čest. zem. 1048 k.o. Kaštel Novi
 5. Prijedlog odluke o davanju dvije koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kaštela
  – Izvjestiteljica t. 3. do t. 5.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno      gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
 7. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2015. g.
  – Izvjestiteljica t. 6. i t. 7.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu  nabavu
 8. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj- lipanj 2016. godine
  –  Izvjestitelj: Ivan Udovičić, Gradonačelnik
 9. Prijedlog zaključka povodom Tematske sjednice: Promet d.o.o. Split – problematika prijevoza putnika na području Grada Kaštela
  – Izvjestitelj: Denis Ivanović, predsjednik Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović. dipl.ing, v.r.

Napomena:

Materijal za toč. 9.  vijećnicima će biti dostavljen pred početak sjednice

POZIV SE UPUĆUJE:

 • Vijećnicima
 • Gradonačelniku
 • Zamjenicima gradonačelnika
 • Pročelnicima Upravnih odjela
 • Upravitelju Vlastitog pogona
 • Službi za unutarnju reviziju
 • Predsjednici Savjeta mladih
 • Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora
 • Predstavnicima medija

Poveznice