24. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

24. Sjednica

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
            G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0006
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 21. srpnja  2016. g.

 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni  glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

 

              24.sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 26. srpnja (utorak)                                                       2016. g. u  12,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                          D  n  e  v  n  i    r  e d  

 1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 4. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Kaštela
 5. Prijedlog o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 1924/1 k.o. Kaštel Stari
 6. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada Kaštela u k.o. Kaštel Gomilica
  – Procjembeni elaborat I dio 
  – Procjembeni elaborat II dio
  – Procjembeni elaborat III dio
  – Izvjestiteljica t. 3. do t. 6. : Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statut Muzeja grada Kaštela
 8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Muzeja grada Kaštela
  – Izvjestiteljica t. 7. i t. 8. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

Predsjednik Gradskog vijeća                                                                                                          Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

Poveznice