21. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

 

        REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
         G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 16. ožujka 2016. g.

 

                        Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela   (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

                                     21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

     za dan 21. ožujka  (ponedjeljak)  2016. g. u 12, 00 sati u Gradskoj vijećnici 

Za sjednicu predlažem sljedeći         

                                                            D n e v n i    r e d

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog odluke o suglasnosti na prijenos vlasništva dijela nekretnina trgovačkog društva “Promet”d.o.o. Split na Grad Split
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
 5. Prijedlog izmjene Odluke o reklamiranju na području Grada Kaštela
 6. Prijedlog programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području grada Kaštela
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja na području grada Kaštela
  – Izvjestiteljica t. 3. do t. 7. : Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2015. g.
 9. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela
 10. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela
 11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Kaštela
 12. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kaštela
 13. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Kaštela
  – Izvjestiteljica t.8.  do t.13.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 14. Prijedlog zaključka o dopuni teksta Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU – 18)
  – Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl. ing.,v.r.

Poveznice