20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

     

          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
          G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0001
URBROJ: 2134701-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 11. veljače 2016.g.

 
Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

 

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
za dan 16. veljače (utorak) 2016. g. u 12, 00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  – Revidirani investicijski program EKO projekta 2015.
  – Izvjestitelj: Danijel Kukoč, izvršni direktor Agencije EKO Kaštelanski zaljev
 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture i prihvaćanju teksta tog ugovora
 5. Prijedlog odluke o kupovini za cijelo čest. zem. 82 k. o. Kaštel Kambelovac
 6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 1814 k.o. Kaštel Novi
  – Izvjestiteljica t. 4. do t. 6.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove
 7. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz djelokruga poslova Vlastitog pogona Grada Kaštela za koje isti nema potrebnu opremu
  – Izvjestitelj: Mili Novak, predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih djelatnosti iz djelokruga poslova Vlastitog pogona Grada Kaštela za koje isti nema potrebnu opremu
 8. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kaštela za 2015. g.
 9. Prijedlog odluke o dodjeli i visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2015. g.
  – Izvjestitelj t. 8. i t. 9.: Denis Ivanović, predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl.ing.,v.r.

                                                     


Poveznice