2. Tematska Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/14-01/0007
URBROJ: 2134/01-01/3-14-1
K. Sućurac, 14. studenoga 2014. g.

Na temelju članka 75.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 10/14) sazivam 

 

2. TEMATSKU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA

      Tema: “Privođenje cjelovite lokacije bivše tvornice”Jugovinil” prihvatljivoj gospodarskoj namjeni na dobrobit građana Grada Kaštela 

         za dan 21. studenoga 2014. g. (petak) u 9,00  sati u Gradskoj vijećnici                    
Za sjednicu predlažem sljedeći                                               

                                                            D n e v n i    r e d

1. Izvješće Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela

2. Prezentacija programa sanacije lokacije  bivše tvornice “Jugovinil”

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.