2. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

2. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Sazvana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela u novom sazivu, i održati će se 24. srpnja (ponedjeljak) u 12:00h, u Gradskoj vijećnici.
Dnevni red sadrži 23 točke.     

                                                            D n e v n i    r e d 

Usvajanje Zapisnika konstituirajuće (1.) sjednice Gradskog vijeća
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Kaštela
– Izvjestitelj: predstavnik izrađivača, DLS d.o.o. Rijeka
– Zaključak
– Prijedlog Programa zaštite zraka
– Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela
Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage urbanističkih planova uređenja
– Izvjestitelj t. 4. do t. 6.: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu
– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2017. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2017. godinu
– Izvjestiteljica t.8. i 9.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2017.godinu
Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2017. godinu
Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2017. godinu
Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2017. godinu
– Izvjestiteljica t. 10. do t. 13. Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača  Gradskog vijeća Grada Kaštela za lipanj – prosinac 2017.g.
– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 1349/1 k. o. Kaštel Gomilica
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 1329 k. o. Kaštel Gomilica
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 1865 k. o. Kaštel Novi
– Izvjestiteljica t. 15. do t. 17.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
–      Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za predstavke i pritužbe
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za dodjelu javnih priznanja
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova o izboru predsjednika i članova Komisije za međugradsku i međunarodnu suradnju
– Izvjestitelj t. 19. do t. 23.: Zoran Bonacin,  predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
 

Predsjednik Gradskog vijeća                                                                                                          mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

  

POZIV SE UPUĆUJE:

Vijećnicima
Gradonačelniku
Zamjenicima gradonačelnika
Pročelnicima Upravnih odjela
Upravitelju Vlastitog pogona
Službi za unutarnju reviziju
Ravnateljima ustanova
Predsjednici Savjeta mladih
Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora
Izvjestiteljima
Predstavnicima medija         

Poveznice