19. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

 

            REPUBLIKA HRVATSKA
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                   GRAD KAŠTELA
          G R A D S K O   V I J E Ć E

KLASA: 021-05/15-01/0008
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1
Kaštel Sućurac, 17. prosinca 2015. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

 

                             19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
za dan 22. prosinca (utorak) 2015. g. u 11, 30 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti na području Grada Kaštela za razdoblje 2016. – 2018. godine
  – Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Kaštela 2016 – 2018
  – Izvjestitelj: Marko Matosović, predstavnik izrađivača plana, Energetski institut Hrvoje Požar
 3. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Novi – Kaštel Stari (UPU br.5)
 4. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Lukšić – Kaštel Kambelovac 2 (UPU br.10)
 5. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Kambelovac – sjever (UPU br.11)
 6. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Kambelovac Centar (UPU br.12)
 7. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Kambelovac Centar 2 (UPU br.13)
 8. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Gomilica sjever (UPU br.15)
  – Izvjestitelj t.3. do t. 8.: predstavnik izrađivača plana, “3E PROJEKTI” d.o.o. Zagreb
 9. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 10. Prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Kaštela za period 2016.g.-2018. g.
 11. Prijedlog odluke o planu raspodjele financijskih potpora za programe i projekte u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela u 2016. godini
 12. Prijedlog odluke o raspodjeli financijskih potpora za programe i projekte u tehničkoj kulturi Grada Kaštela u 2016. godini
 13. Prijedlog odluke o planu raspodjele financijskih potpora za projekte u kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
 14. Prijedlog odluke o Planu raspodjele financijskih potpora za programe i projekte udruga građana Grada Kaštela u 2016. godinu
  – Izvjestiteljica t.10. do t. 14.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 15. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu
  – Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
 16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 18. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 2493/5, 2506/6, 2506/5 i čest. zem. 2505/1, 2509 k.o. Kaštel Sućurac.
  – Izvjestiteljica t. 16. do t. 18.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove

Poveznice