18. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

         

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
          G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/15-01/0007
URBROJ: 2134/01-01/3-14-1
Kaštel Sućurac, 20. studenog 2015. g.

 

                        Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela                               (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam                                     

                                           18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

             za dan 26. studenog (četvrtak) 2015. g. u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                                  D n e v n i  r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu  i projekcija za 2016. i 2017. g.
  – Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2015. godinu
  – Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 5. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu
  – Izvjestiteljica t. 5. i 6.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu  nabavu
 7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2016. godinu
 8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za  2016. godinu 
    -Izvjestiteljica t. 7. i 8.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove
 9. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2016. godinu
 10. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2016. godinu
 11. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2016. godinu
 12. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
 13. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
 14. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2016. godinu 
     – Izvjestiteljica t. 9. do t. 14.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 15. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. g.
  – Izvjestitelj: Ivan Udovičić, gradonačelnik
 16. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU-18) 
  Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 17. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića
 18. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike povodom Božića
  – Izvjestiteljica t.17. i t.18.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 19. Prijedlog izmjena Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela
  – Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 20. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2016. 
  Izvjestitelj: Tonći Bosančić, član Savjeta mladih
 21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Kaštela
 22. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 1317 (1317/1) o. K. Gomilica
  – Izvjestiteljica t. 21. i t. 22:. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove
 23. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  – Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
 24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Grada Kaštela
  – Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Poveznice