17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/15-01/0006
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1

Kaštel Sućurac, 9. rujna 2015. g.

 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni  glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

 

                                      17.sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

                za dan 15. rujna (utorak) 2015. g.  u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici                    

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:                               

                                   D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama
 4. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Kaštela za 2016. godinu
 5. Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Kaštela za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  – Izvjestiteljica t. 3. do 5. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno      gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
  – Izvjestiteljica t. 6. i t. 7.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ulazak Grada Kaštela u sastav Urbane aglomeracije
  – Izvjestiteljica: Marijana Mišerda Bajić, savjetnica za EU fondove

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

 

 

Poveznice