13. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

        REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/15-01/0009
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1
Kaštel Sućurac, 6. veljače 2015. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam  

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
      za dan 13. veljače (petak) 2015. g.  u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici                       

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kaštela 2009. – 2013. g.- prostor GK
Izvjestitelj: predstavnik izrađivača – GISplan d.o.o.
3. Vijećnička pitanja i prijedlozi
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Kaštela
5. Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za 2014. godinu
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za  2015. godinu
Izvjestiteljica t.4. – t.6.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja i davanja koncesija za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih na području Grada Kaštela
8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest. zem. 1294 k.o. Kaštel Gomilica
9. Prijedlog odluke o kupovini dijela čest. zem. 1048 k.o. Kaštel Novi
Izvjestitelj t.7. – t.9. : Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove
10. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja za 2014. godinu
– Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
11. Prijedlog odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2014. godinu
Izvjestitelj t.10. i t.11.: Denis Ivanović, presjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja
12. Prijedlog rješenja o izmjenama  i dopunama Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel  Sućurac
13. Prijedlog rješenja o izmjenama  i dopunama Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Gomilica
14. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Kambelovac
15. Prijedlog rješenja o izmjenama  i dopunama Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Lukšić
16. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama  Rješenja o određivanju imena ulica i trgova  na području naselja Kaštel Stari
17. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Novi
18. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Štafilić
19. Prijedlog odluke o određivanju imena športskoj dvorani u Kaštel Sućurcu
Izvjestitelj t. 12. – t.19.: Boško Džolić, predsjednik  Komisije za imena ulica i trgova i za  spomenike
20. Prijedlog Zaključka s 2. tematske sjednice sjednica
Izvjestitelj: Zoran Bonacin, zamjenik gradonačelnika

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

 

Poveznice