12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
          G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/14-01/0008
URBROJ: 2134/01-01/3-14-1
Kaštel Sućurac, 3. prosinca  2014. g.                                                                       

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni  glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam
 

12.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
     za dan 8. prosinca (ponedjeljak) 2014. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
2. Informacija o sigurnosnim uvjetima na području Grada Kaštela za 2013. i prvih šest mjeseci 2014. g.
Izvjestitelj: Marino Dražin, načelnik Policijske postaje Kaštela
3. Vijećnička pitanja i prijedlozi
4. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Javne ustanove Športski objekti
5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju Javne ustanove Športski objekti Kaštela
6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta  Javne ustanove Športski objekti
Izvjestitelj t. 4. – t. 6. Ante Šiškov, ravnatelj JU Športski objekti Kaštela
7. Izvješće o provjeri formalnih  uvjeta  za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika
Izvjestitelj: Mario Duvnjak, predsjednik odbora za izbor i imenovanja
8. Izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika
9. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu
Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu
10. Prijedlog izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014. g.
11. Prijedlog izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Kaštela za  2014. godinu
Izvjestitelj t. 10. i t. 11.: Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
12. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti  Grada Kaštela za 2015.godinu
13. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2015.g.
14. Prijedlog  programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za  2015. godinu
15. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2015. godinu
16. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2015. godinu
17. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2015. godinu
Izvjestiteljica t.12. – t.17.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
18. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2015. godinu
19. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za  2015. godinu
Izvjestitelj t. 18. i t. 19.: Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
20. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu.
Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
21. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2015. g.  i projekcije za 2016. i 2017. g.
22. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu       Izvjestiteljica t. 21. i t. 22.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu  nabavu
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona
24. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz djelokruga poslova Vlastitog pogona Grada Kaštela za koje isti nemaju potrebnu opremu
Izvjestitelj: Mili Novak, predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih djelatnosti iz djelokruga poslova Vlastitog pogona Grada Kaštela za koje isti nema potrebnu opremu
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture i prihvaćanju teksta ugovora
Izvjestitelj : Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno  gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Kaštela
27. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića
28. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike povodom Božića
Izvjestiteljica t. 26. – t. 28.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
29. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela
Izvjestitelj: Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
30. Prijedlog sporazuma o zaključenju nagodbe s Institutom za jadranske kulture
Izvjestitelj: Jakša Sokol, viši savjetnik za pravne poslove

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Poveznice