Gradonačelnik Kaštela ima zamjenicu koja ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuje.

Zamjenici gradonačelnika