Dokumenti

Zaštita okoliša
Odluku o imenovanju savjetodavnog stručnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
Gospodarenje otpadom
Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš
Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena - Duboka draga
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena - Vid
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena - Vedro
Odluke Grada Kaštela
Službeni glasnici
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Proračun grada
Popis korisnika donacija
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Proračun grada
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Socijalna skrb
Obrazovanje, kultura i sport
Kultura
Programi javnih potreba u kulturi
Plan raspodjele financijskih potpora za 2018. godinu
Predložite projekte za Kaštelansko kulturno ljeto 2018.
Predlaganje javnih potreba – društvene djelatnosti 2018
Natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017.
Poziv za programe javnih potreba u kulturi za 2017.
Poziv za programe u društvenim djelatnostima 2016.g.
Program javnih potreba u kulturi grada Kaštela za 2015. – Plan raspodjele sredstava
Program javnih potreba u kulturi za 2014.
Kulturno vijeće
Sport
Odgoj i obrazovanje
Pristup informacijama Grada Kaštela
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u Službenom glasniku Grada Kaštela i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi upoznavanja javnosti.

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službeniku za informiranje na temelju kojeg je službenik obvezan omogućiti pristup informaciji podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Službenica za informiranje – Ivana Modrić, viša stručna suradnica za poslove gradonačelnika i službeničke poslove.
Službenica za zaštitu osobnih podataka – Ivana Modrić, viša stručna suradnica za poslove gradonačelnika i službeničke poslove


Adresa: Grad Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac
E-mail: ivana.modric@kastela.hr
Telefon: 205 – 205
Fax: 224 – 201

Zahtjevi
Godišnja izvješća
Ostalo
Obrasci
Obrasci iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Obrasci UO za društvene djelatnosti i opće poslove
Obrasci UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Obrasci za udruge
Obrasci za neformalne skupine
Gospodarstvo i Europska unija
Gospodarstvo
Europska unija
Sjednice Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2017. – 2021.
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (5. studenoga 2018. g.)
10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (25. rujna 2018.g.)
9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (16. srpanj.2018.god.)
8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (7. lipnja 2018.god.)
Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (30. travnja 2018. god.)
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (21. veljače 2018. god)
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (29. siječnja 2018. god)
1. TEMATSKA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (19. siječnja 2018.)
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (13. prosinca 2017. god)
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (04.listopada 2017.god.)
2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (24. srpnja 2017.god.)
1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (20. lipnja 2017.god.)
Sjednice Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2013. – 2017.
29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (30. ožujka 2017.g.)
28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (22. veljače 2017.g.)
27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (19. prosinca, 2016.g.)
26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (28. studenog,2016.g.)
25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (4. listopada, 2016.g)
24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (26. srpnja, 2016.g.)
23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (14. lipnja, 2016.g.)
22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (03. svibnja, 2016.g.)
21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (21. ožujka, 2016.g.)
20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (16. veljače, 2016. g.)
19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (22. PROSINCA, 2015.g.)
18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (26. STUDENOG, 2015. g.)
17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (15. RUJNA, 2015. g.)
16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (30. LIPNJA, 2015.g.)
15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (27. SVIBNJA, 2015.g.)
14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (8. travnja, 2015.g.)
13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (13. veljače, 2015.)
12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (8. prosinca, 2014.)
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (16. listopada, 2014.)
Prijedlozi obrazca
10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA ( 02. lipnja, 2014. g.)
9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA ( 02. lipnja, 2014. g. )
1.TEMATSKA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (14. svibnja 2014. g.)
8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (4. travnja 2014. g.)
7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ( 13. veljače 2014.g.)
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (20. prosinca 2013. g.)
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (2. prosinca 2013.g.)
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18. listopada 2013.g.)
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (26. rujna 2013.)
2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ( 29. srpnja 2013.)
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18. lipnja 2013. )
Sjednice Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2009. – 2013.
55. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
54. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (NASTAVAK)
54. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
53. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
52. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
50. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
49. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
51. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
48. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
47. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
46. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
45. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
44. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
43. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Komunalne djelatnosti
Kaštela info