Detalj EU

< Povratak

1. Value – EnVironmental And cuLtUralhEritage development

  1. Value – EnVironmental And cuLtUralhEritage development

Program: Program prekogranične suradnje INTERREG ITALY-CROATIA

Ukupni proračun: €3.251.055,00; 24.101.201,63 HRK

Iznos sufinanciranja (85%): €345.100,00; 2.558.346,35 HRK

Vlastita sredstva (15%): €60.900,00; 451.472,88 HRK

Ukupno: €406.000; 3.009.904,83 HRK

Trajanje projekta: 01/2019-6/2022

Vodeći partner: Općina Comachhio (ITA)

Partneri:

Agencija „The Po Delta Interregional Park“ (ITA), Regija Veneto (ITA), Regija Emilia – Romagna (ITA), Tvrtka DELTA 2000 Consortium Company with limited liability (ITA), Grad Kaštela (HRV), Grad Cres (HRV), Grad Korčula (HRV)

O projektu:

Projekt Value osmišljen je sa ciljem revitalizacije i prezentacije bogate kulturne baštine Grada Kaštela i njegovih povijesnih lokaliteta. Lokalitet Balavan sa crkvom Sv.Lovre posebno je značajan s obzirom na to da su pronađeni ostaci utvrde starohrvatskih plemenitaša didića, lokalnih slobodnih baštinika zemlje. Zidine koje su tamo otkrivene svjedoče o težnji kaštelana za samostalnošću i neovisnošću pred trogirskom i splitskom vlasti tog doba.

Cilj projekta je urediti  i prezentirati lokalitet   te ga učiniti dostupnijim  posjetiteljima i turistima.

Trenutno se provode radovi na uređenju pristupnog puta kao i rekonstrukcija lokaliteta Balavan u dvije cjeline:

- prvu u duljini od cca 700 m čini makadamski vatrogasni put. Dio puta na kritičnim dionicama  je betoniran, te se rade radovi na osiguranju neometanog odvoda oborinske vode kako bi se spriječilo njeno izlijevanje po kolnoj površini.

- drugu  koju čini pješačka staza duljine cca 500m i širine 1-1,5m koja prolazi kroz šumsko područje rubom parcele na visini od 1,5 – 2 metra u odnosu na donju plohu. Uklonjeno je raslinje i sanirani su suhozidi te se tako olakšao pristup lokalitetu.

Na samom lokalitetu provedena su arheološka istraživanja, te se provodi rekonstrukcija bedema kako bi se dočarao njegov nekadašnji izgled.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta je  24.101.201,63 HRK  od čega na Grad Kaštela otpada 3.009.904,83 HRK. Osim uređenja puta i lokaliteta sufinaciraju se aktivnosti izrade studijske dokumetacije, te virtualne izložbe putem koje će se lokalitet prezentirati svim skupinama posjetitelja. Projekt se provodi u partnerstvu sa gradovima Cresom i Korčulom te talijanskim partnerima Regija Veneto, Regija Emiliana-Romana, agencijom „The Po Delta Interregional Park“ i DELTA 2000 Consortium Company with limited liability. Vodeći partner je općina Comachhio.